Podmínky

Objednávka a rezervace pokoje:
Objednávku ubytování lze provést telefonicky či SMS zprávou na čísle 602 261 371, nebo e-mailem na adrese Gramet@seznam.cz, popřípadě písemně poštou.
     V případě volné kapacity Vám bude objednávka potvrzena do pěti dní e-mailem, faxem či jiným dohodnutým způsobem a požadovaný termín, typ ubytování a kapacita Vám budou rezervovány.Současně s potvrzením objednávky, budete požádáni o zaplacení zálohy 50% z ceny ubytování a to do 15-ti dnů od potvrzení objednávky. V případě, že nedojde ve stanoveném termínu k úhradě zálohy, rezervace a potvrzení objednávky se ruší. Po zaplacení zálohy Vám bude doručeno potvrzení o ubytování ( ubytovací poukaz). Doplatek ceny ubytování, popřípadě další dohodnuté služby jsou k úhradě po příjezdu do penzionu.

Pobyt:
   Nástup k pobytu je ve sjednaný den po 14,00 hod. nejpozději však v 19,00 hod., není-li  dopředu dohodnuto jinak. V případě pozdějšího nástupu je objednatel povinen informovat alespoň telefonicky ubytovatele o zpoždění a předpokládané době nástupu, neboť jinak si ubytovatel vyhrazuje právo ubytovat po uplynutí 19,30 hod. jiného zájemce.
  Ukončení pobytu je do 10,00 hod. dne do kdy je pobyt zaplacen, není-li dohodnuto jinak.  K ukončení pobytu dochází převzetím apartmánu či pokoje ubytovatelem.

Reklamace:
Případné reklamace kvality ubytování a poskytovaných služeb je nutno uplatnit ihned u ubytovatele či jeho zástupce, který posoudí jejich oprávněnost a provede nápravu zjištěných závad.

Storno:
V případě zrušení pobytu, po uhrazení zálohy a provedení rezervace, je výše stornopoplatku  v termínu:

  • 0-7 dní před nástupem pobytu - 50% z celkové ceny pobytu
  • 8-14 dnů před nástupem pobytu - 40% z celkové ceny pobytu
  • 15-21 dnů před nástupem pobytu - 30% z celkové ceny pobytu
  • 22 a více dnů před nástupem pobytu - 20% z celkové ceny pobytu
  • 1 až 2 měsíce před nástupem pobytu - 10% z celkové ceny pobytu
  • více jak 2 měsíce před nástupem pobytu se storno poplatek neúčtuje
Zrušení pobytu:
Dojde-li k nepředvídatelné situaci s objektem ubytovatele, při níž není možné poskytnout sjednané ubytovací služby, nabídne ubytovatel náhradní ubytování ve stejné kvalitě a lokalitě, v případě, že bude nevyhovující, vrátí klientovi poskytnutou zálohu.Tyto události jsou zejména přírodní katastrofy, požár, uzavření objektu z důvodů nezpůsobilosti, závažné osobní a zdravotní problémy ubytovatele a pod.
 
Další ujednání:
        Veškeré další vztahy mezi klientem a ubytovatelem se řídí právními předpisy České republiky, především pak Občanským zákoníkem.